Total Mem.: 7510294 Bytes
Livre Mem.: 1897215 Bytes