Total Mem.: 7511474 Bytes
Livre Mem.: 3458528 Bytes