Total Mem.: 7512195 Bytes
Livre Mem.: 2721269 Bytes